KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ
LEVENT SÜT SAN. VE LTD. ŞTİ. (bundan sonra “LEVENT SÜT veya Şirket” olarak anılacaktır)
olarak kişisel verilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmaktadır.
KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile
“İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla
işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel
verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan
diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma
Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması LEVENT SÜT SAN. VE
LTD. ŞTİ. için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu
bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi
güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari
güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz
önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. LEVENT SÜT
SAN. VE LTD. ŞTİ.’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve
sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline
geçmesi durumunda, LEVENT SÜT SAN. VE LTD. ŞTİ. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.
1) Veri Sorumlusu
Veri sorumlusu, Levent Süt San. ve Ltd. Şti. ünvanlı, 0608004582800012 Mersis Numaralı,
4.Organize Sanayi Bölgesi 83426 Nolu Cd.N:4 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan
anonim şirketidir.
2) Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi ifade etmektedir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, LEVENT SÜT tarafından sağlanan her türlü ürün ve
hizmet satışı ile ilgili olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6.
Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak LEVENT SÜT tarafından;
 Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket
faaliyetlerine uygun olarak yerine getirmek,
 Şirket’in ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verebilmek,
 İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi
ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgileri saklamak ve paylaşmak,
bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine
getirmek,
 Çalışanlar için İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 Çalışanların memnuniyetine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliği ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 Çalışan denetimi, iletişim sağlanması ve performans değerlendirmesi,
 Çalışanlar için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 Kurumun fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile, kurum içerisindeki açık alanlarda
görüntü kaydının tutulması,
 Kurum/şirkete ait tedarik faaliyetinin yürütülmesi,
 Kurum/şirkete ait müşteri faaliyetinin yürütülmesi,
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerin Yürütülmesi,
 Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi.

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve
sair suretler ile işlenebilir.
4) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yöntemlerle İşlenebilecektir?
LEVENT SÜT ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki ve ticari
gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı
olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, işyeri, internet sitesi aracılığıyla, kameralar
ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.
5) Kişisel Verileriniz kime ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?
Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel
ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçlarına uygun şekilde, kanunlarda öngörülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuat
kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri
süreçlerinin yürütülmesi, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar ile hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek paylaşılabilecektir. 
6) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca LEVENT SÜT’e başvurarak;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde,
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç
otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak LEVENT SÜT tarafından
sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret talep edilebilir.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
tarafımıza iletebilirsiniz.
Talebiniz https://www.leventsut.com/iletisim.php yer alan başvuru form doldurulmak suretiyle
kimlik ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak 4.Organize Sanayi
Bölgesi 83426 Nolu Cd.N:4 Şehitkamil/Gaziantep adresine, bizzat elden, noter kanalıyla,
iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz.
KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve
muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.